ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ VE TATBİKATI EĞİTİCİ EĞİTİMİ

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki yönetmelik esas alındığında Acil Durum Kriz Yönetimi ve Tatbikatı Eğitici Eğitimi

 

  • Yapılan işe özgü acil durum eylem planları oluşturulmaları,
  • Oluşturulan ekiplerin görevleri belirlenmeleri,
  • Ekiplere özel eğitimler verilmesi,
  • Yılda en az 1 kere tahliye ve tatbikat planlarını oluşturularak ekiplerin acil durumlara hazır hale getirilmesi,
  • Çalışanlar şirketlere özgü hazırlanacak ADEP ile kurulan ekiplere yönetmelik gereğince verilmesi gereken eğitimleri verir.

Yangın, patlama, ilkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar, doğal afetler ve sabotaj ihtimali göz önünde bulundurularak, risk analizlerinde ön görülen tehlikelere yönelik acil durum planları hazırlanarak, kurulan ekiplere eğitim verecek, tatbikat senaryosu hazırlanacak, tatbikat sonrası raporlama yapılarak katılımcılara katılım belgesi düzenleyebilecektir.

 

KAPSAM

 

• Acil durum tanımı ve kapsamı

• Acil durum örgütlenmesi

• Acil durum yönetim merkezinin oluşturulması

• Görev, yetki ve sorumluluklar

• Eylem planları

• Tahliye ve toplanma yöntemi

• Haberleşme ve iletişim yöntemi

• Acil durum senaryolarının hazırlanması

• Faaaliyetin durdurulması ve başlatılması

 

ACİL DURUM EĞİTİMLERİ MAKSADI

 

• ADYP (Acil Durum Yönetim Planı) mevcut olmayan tesisler için ülkemiz şartlarına ve yönetmeliklerine göre özelleştirilmiş ADYP hazırlanması,

• ADYP mevcut olan tesisler için, ülkemiz yönetmeliklerine ve tesisin özel şartlarına göre kontrolü ve uygunluğunun sağlanması,

• ADYP’nin tüm tesis personeline ve Acil Durum Yönetim Planında görevli ekiplere teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi.

 

ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA

 

Amaç : İşletmeler için acil durum yaratacak olayalrın belirlenmesi, bu acil durumlara karşı işletme için Acil Durum Planı hazırlanması, bu planın çalışanlara ve ekiplere anlatılarak uygulamalı tatbikatlar yapmak

 

Eğitime Katılacaklar : İşletme tarafından görevlendirilen acil durum yöneticisi ve grup üyeleri.

 

Uygulama Eğitimi : Çalışmalar için firma profili belirleme temel hazırlıklar ve acil durum planının hazırlanması, planının acil durum yöneticisi ve grup üyeleriyle değerlendirilmesi planın eğitimi ve tatbikat uygulaması.

 

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitimi

 

EĞİTİMİN ADI:

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM belgesi verilecektir.

 

EĞİTİM SÜRECİ:

 

Eğitim sürecinde aşağıdaki yol takip edilecektir.

 

a) Eğitime başlamadan önce, sertifika sürecinde oluşabilecek yazım hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV’si ve nüfus cüzdanın her iki yüzü taranmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek  gönderilecektir.

 

b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

 

c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

 

d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.

 

e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

 

f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

 

g) Sertifikalar, T.C. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ hazırlanacak olup Medipol Üniversitesi rektörü tarafından imzalanacaktır.

 

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 

a) En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,

 

b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları, özel güvenlik ve itfaiyecilik bölümü) programındaokuyan ya da mezun olanlar.

 

c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

 

d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

 

e) İSG Uzman Adayları

 

f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

 

g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları

 

h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

 

i) ATT, Paramedik, İşyeri Hemşireleri, Sağlık Personelleri

 

j) Firmalarda Görevli Güvenlik Müdürleri, Şefleri, Amirleri

 

k) Vardiye Amirleri, Fabrika Müdürleri, İşletme Sorumluları

 

ACİL DURUM EĞİTİM DAYANAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde;

 

“(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

 

(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

 

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir”. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla acil durum eğitimi faaliyetleri düzenlemektedir.

 

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 

20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

09.09.2009 tarihli gün ve 27344 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik

18.06.2013 tarihli gün ve 28681 sayılı iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik

11.09.2013 tarihli gün ve 28762 sayılı sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği

 

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 

a) İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.

b) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.

c) İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.

d) İş yerlerinde Acil Durum Planı yapabilir.

e) 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.

f) 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile bilgilendirme eğitimi verir.

g) 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevini bilir.

h) 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yaptırır.

i) Acil durumlarda gece ve gündüz uygulamalarını bilir.

j) 2013 tarihli sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmelik gereği, iş yerlerinde yapılması zorunlu olan sağlık ve güvenlik işaretleri konusunda bilgilendirme eğitimi verebilir.

k) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği yılda en az bir defa yaptırılması gereken tatbikatı denetler, gözden geçirir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri alarak tatbikat raporu düzenler.

l) 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime katılanlara KATILIM belgesi verebilir.

 

Merkez: Güzeloba Mh.2291 Sk. Kral Sit.K Blok No:7/8 ANTALYA

Tel :  0505 496 17 43

E-mail:  info@abantalya.com

 

İzmir Şube: Ahmetağa Mh 859. Sk. Söğütlü İş Mrk. Kat:4 No:402 Konak / İZMİR

Tel:  0505 496 17 43

E-mail:  info@abantalya.com

desing by emrecivitci.com

Copyright © AB Antalya Akademi ™ 2020